Opublikowano: 01 lutego 2020 roku

REGULAMIN REZERWACJI USŁUG NOCLEGOWYCH I KORZYSTANIA ZE STRONY: https://domkiraj.pl

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY USŁUG NOCLEGOWYCH POPRZEZ REZERWACJĘ ON-LINE
 5. WARUNKI ZMIAN I ANULACJI REZERWACJI
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 9. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.jaroslawiecraj.com.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. USŁUGA NOCLEGOWA (HOTELOWA) – ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi
  3. POBYT – okres, rozpoczęty datą przyjazdu i zakończony datą wyjazdu, w którym Gość osobiście realizuje zarezerwowaną usługę noclegową
  4. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
  5. USŁUGODAWCA – Anna Rojecka wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Kawiarnia Raj, adres siedziby oraz do doręczeń: ul. Getta Żydowskiego 19 B 98 220 Zduńska Wola, NIP: 8291155331, REGON: 730919034, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: rojecki@vp.pl, tel. +48663208150. Miejsce wykonywania usług noclegowych: 76-107 Jarosławiec, ul. Spokojna 3, Nazwa obiektu: Domki Raj
  6. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,
  7. GOŚĆ – osoba korzystająca z usług noclegowych.  Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą
  8. REZERWACJA ON-LINE – rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.jaroslawiecraj.com.pl silnika rezerwacyjnego (Roomadmin).
  9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona www.jaroslawiecraj.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2.  oraz sposobu płatności, anulowania, wprowadzania zmian, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do rezerwacji on-line na Stronie www.jaroslawiecraj.com.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego, umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę
   2. korzystanie z Newslettera, umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony
   3. dokonanie rezerwacji on-line
  2. Świadczenie i rezerwacja usług noclegowych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY USŁUG NOCLEGOWYCH POPRZEZ REZERWACJĘ ON-LINE
  1. Sposób dokonania rezerwacji:
   1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny (silnik rezerwacyjny) czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .
   2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
   3. System wylicza ceny automatycznie różniące się w zależności od ilości Gości, terminu pobytu oraz rodzaju zakwaterowania. Ceny podane w PLN oraz Euro zawierają podatek VAT.
   4. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca
   5. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzyma na wskazany adres e-mail – kartę rezerwacji określającą każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganego zadatku (przedpłaty) za rezerwowany pobyt, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wskazanej w karcie rezerwacji kwoty pieniężnej.
   6. Pozostałą część płatności za cały pobyt oraz opłaty dodatkowe Usługobiorca zobowiązuję się zapłacić w pierwszym dniu zarezerwowanego pobytu.
  2. Cennik usług noclegowych oraz opłat dodatkowych dostępny jest na stronie internetowej, zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej na stronie internetowej. Przedpłata (zadatek) winien być wpłacony w terminie określonym w karcie rezerwacji. Brak zarejestrowanej na koncie bankowym Usługodawcy przedpłaty skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do zawarcia umowy o zarezerwowanie usługi noclegowej.
  3. W przypadku, gdy podczas  pobytu, liczba Gości jest większa niż wskazana podczas rezerwacji, obowiązuje dopłata (50pln/os./dobę)
  4. Rodzaje płatności
   1. Gotówka na miejscu w obiekcie
   2. Samodzielny przelew bezpośrednio na konto bankowe Usługodawcy
   3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl – bramka płatności na stronie internetowej
  5.  Gość dokonujący opłaty za pobyt ma możliwość wyboru:
   1. Opcja bezzwrotna (zniżka -5% przy jednorazowej wpłacie całej kwoty za pobyt wskazanej w karcie rezerwacji). Brak możliwości anulowania rezerwacji i zwrotu poniesionej opłaty.
   2. Opcja standardowa (możliwość odwołania rezerwacji do 30 dni przed przyjazdem) po dokonaniu przedpłaty w wysokości 30 % ceny całego pobytu, Pozostałą część Gość może zapłacić na miejscu w obiekcie w dniu przyjazdu lub zostanie wygenerowany link do płatności online na pozostałą kwotę do zapłaty.
  6. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
  7. Okres na jaki umowa o świadczenie Usług noclegowych zostaje zawarta:
   1. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Początek trwania umowy następuje w momencie zarejestrowania przedpłaty na koncie bankowym Usługodawcy, co zobowiązuje Usługodawcę do zarezerwowania pobytu w terminie oraz wybranym rodzaju zakwaterowania przez Gościa. Umowa wygasa w ostatnim dniu pobytu po wyjeździe Gościa lub w przypadku niepojawienia się Usługobiorcy w obiekcie w pierwszym dniu pobytu na który dokonał rezerwacji bez wcześniejszego poinformowania Usługodawcy o zmianie rezerwacji. Jednocześnie rezerwacja zostaje anulowana, a przedpłata (zadatek) nie zostaje zwrócona.
  8. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. WARUNKI ZMIAN I ANULACJI REZERWACJI
  1. Istnieje możliwość zmiany rezerwacji, tylko po kontakcie mailowym lub telefonicznym w celu określenia rodzaju zmian przez Usługobiorcę oraz możliwości ich wprowadzenia przez Usługodawcę. Zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie za porozumieniem stron.
  2. Usługobiorca może bezpłatnie anulować rezerwację do 30 dni przed pierwszym dniem pobytu – przedpłata zostanie zwrócona na konto bankowe wskazane przez Gościa. W czasie krótszym niż 30 dni przed pierwszym dniem pobytu, przedpłata staje się bezzwrotnym zadatkiem, który w przypadku anulowania lub nie dojazdu w pierwszym dniu pobytu nie zostaje zwrócony Usługobiorcy.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy lub niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
  2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od ostatniego dnia pobytu, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
  3.  lub listownie na adres siedziby.
  4. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.jaroslawiecraj.com.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.jaroslawiecraj.com.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.jaroslawiecraj.com.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.jaroslawiecraj.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.